Εταίροι

Consortis

H εταιρεία «Ανδρέας Θ. Καραβασίλης – Γεώργιος Μ. Τσακούμης και Σία Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο Consortis (www.consortis.gr) ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2005 στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, η δραστηριότητα της εταιρείας αφορά στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και υλοποίησης έργων και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της Γεωπληροφορικής (Aerial surveying, 3D mapping, Remote Sensing, Photogrammetry, GIS &WebGIS), Έργων Μηχανικής Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, Έργων Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Γης.


Επιπλέον, η εταιρεία έχει αναλάβει δράσεις και έχει υλοποιήσει διάφορα έργα στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και έργα εδαφικής συνεργασίας σε διασυνοριακό, διακρατικό και διαπεριφερειακό επίπεδο που περιλαμβάνουν την Έρευνα και την Καινοτομία. Σήμερα η Consortis αποτελεί εταιρεία με πλήθος έργων και συνεργασιών, απαρτίζεται από 24 άτομα, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών κατέχουν υψηλό βαθμό επιστημονικής κατάρτισης (Μεταπτυχιακές & Διδακτορικές Ειδικεύσεις).

Η μόνιμη παρουσία πλήθους εξειδικευμένων συνεργατών ποικίλων ειδικοτήτων, ενίσχυσε την δεδομένη δυναμική της εταιρίας, με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός ισχυρού και ευέλικτου σχήματος, που παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, πληρώντας κάθε είδους τεχνικές και αισθητικές προδιαγραφές.