Γενική Περιγραφή Στόχων

Γενική Περιγραφή Στόχων

Σχεδιασμός της αειφόρου ανάπτυξης αντιπροσωπευτικών περιοχών, από τις λιγότερο αναπτυγμένες, σε γειτνίαση με πύλες εισόδου στην χώρα ή με τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές, ώστε να προσανατολιστεί σε αυτές το υπάρχον τουριστικό ρεύμα με πόλους έλξης νέους τουριστικούς πόρους και προϊόντα που θα προκύψουν από την αναβάθμιση του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος και από την ανάπτυξη και αξιοποίησή του μέσω εφαρμογών ΤΠΕ. Η αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ μπορεί να συμβάλει γενικότερα στην ανάπτυξη τουριστικών πόρων και προϊόντων των περιοχών με πολιτιστικό και περιβαλλοντικό απόθεμα με την αναβάθμισή του, μέσω της της ανάλυσης, τεκμηρίωσης, μοντελοποίησης και διαχείρισής του, ώστε να προσδώσει προστιθέμενη αξία στην τοπική τουριστική ανάπτυξη.

Οι εταίροι του έργου έχουν μεγάλη εμπειρία και έχει αναπτύξει πρότυπη τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων αειφόρου τοπικής ανάπτυξης, τόσο στο αντικείμενο της αναβάθμισης του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος, όσο και στην ανάλυση, διαχείριση και τεκμηρίωση του περιεχομένου του στον χώρο με αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ και με μοντελοποίηση σε ολοκληρωμένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ-GIS).


Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η προστιθέμενη αξία της τουριστικής ανάπτυξης και της τοπικής οικονομίας, ενσωματώνοντας νέους τουριστικούς πόρους και προϊόντα. Με το μηχανισμό αυτό, εξωτερικές οικονομίες, όπως του τουρισμού, επενδύονται σε μία ενδογενή ανάπτυξη με όχημα μεταφοράς του τουριστικού ρεύματος από τις πλέον αναπτυγμένες στις «ξεχασμένες» ή/και λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές νέους πόλους έλξης σε αυτές από την αναβάθμιση του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος.