Εταίροι

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) είναι, ως εκ της θεσμοθετημένης δομής του, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ), το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία του κράτους ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά του δημόσιου συμφέροντος και είναι πλήρως αυτοδιοικούμενο. Τα όργανα του Ιδρύματος είναι το Συμβούλιο, ο Πρύτανης και η Σύγκλητος.

Στο πλαίσιο του άρθρου 16 του ισχύοντος Συντάγματος, της παράδοσης και της ανθρώπινης και υλικοτεχνικής υποδομής του, το ΕΜΠ έχει ως πρωτεύουσα αποστολή του τη δωρεάν παροχή δημόσιας ανώτατης παιδείας υψηλής ποιότητας και την προαγωγή των επιστημών και της τεχνολογίας. Το ΕΜΠ έχει συνθέσει και θεσμοθετήσει έναν πρωτοποριακό Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΦΕΚ 1098/Β/05.09.2000), μέσω του οποίου η προσφορά εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου οργανώνεται από ένα απόλυτα σαφές σύστημα αρχών, στόχων, διαδικασιών και δικαιωμάτων. Κυρίαρχη στρατηγική επιλογή του ΕΜΠ είναι η συνεχής αναβάθμιση του έγκριτου δημόσιου αυτού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος των επιστημών και της τεχνολογίας. Το ΕΜΠ αποτελείται από 9 ακαδημαϊκές σχολές. Οι καθηγητές και οι συνεργαζόμενοι ερευνητές, εκτός από τις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες, συνεργάζονται με μεταπτυχιακούς φοιτητές στον τομέα της έρευνας. Η υψηλή ποιότητα της επιστημονικής τους δραστηριότητας τεκμαίρεται από το πλήθος και την σπουδαιότητα των επιστημονικών τους δημοσιεύσεων παγκοσμίως. Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ευρωπαϊκών, διεθνών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων κατατάσσει το ΕΜΠ επάξια ανάμεσα στα κορυφαία Πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, η ερευνητική δραστηριότητα του ΕΜΠ είναι ιδιαιτέρως σημαντική και ενισχύεται τα τελευταία χρόνια μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών σχολών του ΕΜΠ, καθώς και με πλήθος άλλων εξωτερικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων. Η συμμετοχή μελών ΔΕΠ και Ερευνητών της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, και συγκεκριμένα από τον Τομέα Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κο Ιωνα Σαγιά κ.α. και από τον Τομέα Φωτογραμμετρίας και Γεωπληροφορικής κο Ανδρέα Γεωργόπουλο, Χαράλαμπο Ιωαννίδη κ.α., υπογραμμίζει τη δυνατότητα διεπιστημονικού συντονισμού στο επίπεδο του ΕΜΠ.